PrivacyverklaringPrivacyverklaring:

 

Praktijk Buurke, gevestigd aan Exloërkijl-zuid 52, 9571AC 2e Exloërmond, is verantwoordelijk voor

de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

www.praktijkbuurke.nl

Exloërkijl-zuid 52

9571AC

2e Exloërmond

tel; 06-42974846


A. Buurke is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Buurke.

Zij is te bereiken via info@praktijkbuurke.nl


 


Persoonsgegevens die wij verwerken;

Praktijk Buurke verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die

wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer


Praktijk Buurke verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Praktijk Buurke verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen, sms-en of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Geautomatiseerde besluitvorming:

Praktijk Buurke neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.   

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van   

Praktijk Buurke) tussen zit. Praktijk Buurke gebruikt geen computerprogramma's of -systemen.


 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;

Buurke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens:

De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (vanaf nu: “WGBO”) vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Wij zijn dus vanuit de wetgeving verplicht   

uw gegevens gedurende die termijn te bewaren, na deze termijn zullen wij uw gegevens vernietigen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden;

Praktijk Buurke verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een   

wettelijke verplichting.


 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken;

Praktijk Buurke gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de   

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Buurke en heeft u het recht op   

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, 

door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek

tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkbuurke.nl. Om er zeker van te zijn dat 

het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,

MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming

van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk Buurke wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid

heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;

Praktijk Buurke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, neem dan contact op via info@praktijkbuurke.nl


   


   


   

Copyright © All Rights Reserved